Logo Federacji Organizacji Kresowych
Logo Federacji Organizacji Kresowych
                                                                                     
Federacja Organizacji Kresowych
                                                                                     
Strona Główna              o nas              Oświadczenia               Federacja               Archiwum              Kontakt              Strony o kresach
Sprawy Ogólne                 Białoruś                 Litwa                 Ukraina
© Federacja Organizacji Kresowych
siedziba:
Krakowskie Przedmieście 64
00-322 Warszawa


Komunikat prasowy Konferencji Biskupów Katolickich na Białorusi

I. Biuro prasowe Stolicy Świętej podało dzisiaj, to jest 14 czerwca 2006 r., do wiadomości, iż Ojciec Święty Benedykt XVI przyjął rezygnację z urzędu pasterskiego Archidiecezji Mińsko-Mohylewskiej, przedstawioną przez Jego Eminencję Księdza Kardynała Kazimierza Świątka, stosownie do KPK, kan. 401, § 1.
Jednocześnie, Ojciec Święty mianował Jego Ekscelencję Księdza Biskupa Antoniego Dziemianko, Biskupa tytularnego Lesvi i pomocniczego Mińsko-Mohylewskiego, Administratorem Apostolskim sede vacante i ad nutum Sanctae Sedis tejże Stolicy metropolitarnej.

Ksiądz Biskup Dziemianko w dniu dzisiejszym obejmie wysoki urząd powierzony mu przez Ojca Świętego.

II. Ksiądz Kardynał Kazimierz Świątek, Arcybiskup emeryt Mińsko–Mohylewski, który 21 października ukończy 92 rok życia, będzie kontynuował nadal urząd Administratora Apostolskiego ad nutum Sanctae Sedis Pińskiego.

III. Również dzisiaj, 14 czerwca 2006 r., na zakończenie XXIX Zwyczajnego Zgromadzenia Plenarnego Konferencji Biskupów Katolickich na Białorusi, Ksiądz Kardynał Kazimierz Świątek złożył rezygnację z urzędu Przewodniczącego niniejszej Konferencji, z racji, iż nie jest już Biskupem diecezjalnym (por. KPK, kan. 376).

Jak wiadomo, urząd Przewodniczącego Konferencji Episkopatu może być sprawowany jedynie przez Biskupów diecezjalnych oraz przez tych, którzy są zrównani w prawie z biskupami diecezjalnymi, zgodnie z KPK, kan. 381 §2 (por. Papieska Komisja do Autentycznego Tłumaczenia Kodeksu Prawa Kanonicznego, Odpowiedź z 23 maja 1988 r., w: AAS 81 [1989], s. 338; Notitiae 24 [1988], s. 669; Leges Ecclesiae, n. 5270).

Zgodnie z art. 7 Statutów, mandat Przewodniczącego Konferencji Biskupów Katolickich na Białorusi trwa trzy lata. Mandat ten może być ponawiany i jest uzyskiwany na drodze tajnego głosowania Konferencji Plenarnej. Ten sam przepis dotyczy również innych urzędów Konferencji, wśród których urząd Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Generalnego. Zadania Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza Generalnego i innych odpowiedzialnych określa KPK oraz Statuty Konferencji, jak również zgodne z nimi dokumenty.

Ksiądz Kardynał Kazimierz Świątek został wybrany na Przewodniczącego przez Konferencję Konstytutywną, 11 lutego 1999 r. Następnie, XII Zgromadzenie Plenarne z 5 marca 2002 r. oraz XXIII Zgromadzenie Plenarne z 28 grudnia 2004 r. ponowiły Jego mandat na dwie następne trzyletnie kadencje. Obecna, trzecia kadencja zakończyłaby się 11 lutego 2008 r.

Zgromadzenie Plenarne powierzyło dziś urząd Przewodniczącego Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Aleksandrowi Kaszkiewiczowi, Biskupowi grodzieńskiemu, który pełnił dotąd urząd Wiceprzewodniczącego. Niniejsze Zgromadzenie powierzyło urząd Wiceprzewodniczącego Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Władysławowi Blinowi, Biskupowi witebskiem.