Logo Federacji Organizacji Kresowych
Logo Federacji Organizacji Kresowych
                                                                                     
Federacja Organizacji Kresowych
                                                                                     
Strona Główna              o nas              Oświadczenia               Federacja               Archiwum              Kontakt              Strony o kresach
Sprawy Ogólne                 Białoruś                 Litwa                 Ukraina
© Federacja Organizacji Kresowych
siedziba:
Krakowskie Przedmieście 64
00-322 Warszawa


TWÓRCZOŚĆ ELIZY ORZESZKOWEJ W PRZESTRZENI ESTETYCZNEJ WSPÓŁCZESNOŚCI

Naukowo-dydaktyczne Centrum koordynacyjne „Międzynarodowy Instytut Adama Mickiewicza”, Katedra Filologii Polskiej Uniwersytetu imienia Janki Kupały w Grodnie oraz Instytut Slawistyki RAN, Instytut Badań Literackich PAN, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, ZS „Polska Macierz Szkolna” uprzejmie zapraszają do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej.

Zgłoszenie i dodatkowa informacja

TWÓRCZOŚĆ ELIZY ORZESZKOWEJ W PRZESTRZENI ESTETYCZNEJ WSPÓŁCZESNOŚCI

Konferencja odbędzie się w dniach 17 – 18 maja 2010 roku. Niniejsza konferencja stanowi pierwsze przedsięwzięcie naukowe Naukowo-dydaktycznego Centrum koordynacyjnego „Międzynarodowy Instytut Adama Mickiewicza”, które powstało według zarządzenia Rektora Uniwersytetu imienia Janki Kupały w Grodnie JM E.Rowby z dnia 26. 10. 2009 ?. ? 1135 w ramach Katedry Filologii Polskiej.

Konferencja jest poświęcona następującym zagadnieniom:

Twórczość Elizy Orzeszkowej i współczesna kultura światowa;
Wpływy twórczości Elizy Orzeszkowej na rozwój języków i literatur słowiańskich;
Grodno i ziemia nadniemeńska w twórczości Elizy Orzeszkowej;
Współczesna interpretacja twórczości Elizy Orzeszkowej;
Elizie Orzeszkowej w hołdzie: nauka białoruska, rosyjska i polska.

Języki robocze konferencji: białoruski, rosyjski, polski.

Czekamy na zgłoszenia udziału w konferencji do dnia 10 marca 2010 roku. Zgłoszenia prosimy kierować pod adres: S.Musijenko, Komitet Organizacyjny, Katedra Filologii Polskiej Państwowego Uniwersytetu imienia Janki Kupały, 230023 Grodno, ul. Lenina 32, Białoruś
tel. (0152) 77-00-55 e-mail: musijenko@grsu.by ; musijenko@list.ru
Opłata konferencyjna wynosi 10 EUR.

Wymagania do tekstu referatu:
1) objętość do 10 stron przez 1,5 interwału czcionką Times New Roman 14 w programie Word 7.0 (*.doc);
2) pierwsza linijka – imię i nazwisko autora, druga – miasto, trzecia – TYTUŁ REFERATU.
3) przypisy przez numerowany spis literatury: np. w tekście [1, s. 45] oznaczają: 1 – numer cytowanej książki w spisie literatury, 45 – strona w książce. Wzorzec opisu źródła w spisie literatury podanym na końcu referatu:
1. Paszek, J. Kryształowo spokojne zmysły (Maria i Marta Elizy Orzeszkowej) / J.Paszek // Studia o twórczości Elizy Orzeszkowej / pod red. J.Paszka. – Katowice: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 1989. – Nr 1058. – S. 7–22.
4) prosimy o wykorzystywanie cudzysłowu drukarskiego: «»;
5) wydruk i wariant elektroniczny w Word 7.0. (*.doc) należy oddać do Komitetu Organizacyjnego podczas Konferencji;
6) w nazwie plików prosimy używać wyłącznie liter alfabetu łacińskiego (bez polskich).

Planujemy publikację materiałów konferencji, więc przestrzeganie wymagań formalnych pozwoli na szybsze przygotowanie materiałów do druku.
Uprzejmie prosimy o następujące dane dla wyrobienia wiz w placówkach dyplomatycznych Białorusi na terenie Polski: imię i nazwisko; data i miejsce urodzenia; numer paszportu, gdzie, przez jaki urząd i kiedy został wydany, termin ważności; adres zamieszkania, miejsce pracy, posada i stopień naukowy.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji. Łączymy wyrazy szacunku i pozdrowienia.

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego,
Kierownik Katedry Filologii Polskiej Uniwersytetu Grodzieńskiego
prof., dr hab. Swietłana Musijenko

Źródło: Polska Macierz Szkolna na Białorusi ; www.pmsgrodno.org
15.02.2010.