Logo Federacji Organizacji Kresowych
Logo Federacji Organizacji Kresowych
                                                                                     
Federacja Organizacji Kresowych
                                                                                     
Strona Główna              o nas              Oświadczenia               Federacja               Archiwum              Kontakt              Strony o kresach
Sprawy Ogólne                 Białoruś                 Litwa                 Ukraina
© Federacja Organizacji Kresowych
siedziba:
Krakowskie Przedmieście 64
00-322 Warszawa


XI Zjazd Związku Polaków na Litwie

Konsolidacja członków ZPL - głównym kierunkiem działań        W minioną sobotę, 20 maja, w Centrum Konferencyjnym hotelu "Karolina" odbyło się walne zgromadzenie członków Związku Polaków na Litwie. Podczas obrad wysłuchano i zatwierdzono sprawozdania z działalności Związku, dyskutowano o zagrożeniach i problemach polskiej mniejszości na Litwie, a także wybrano nowe władze organizacji.

        Zjazd rozpoczął prezes Michał Mackiewicz, informując, że w chwili rozpoczęcia obrad zostało zarejestrowanych 509 delegatów na 575 wybranych na konferencjach oddziałów, co stanowi wymagane kworum, a tym samym Zjazd jest prawomocny.

        W XI Zjeździe ZPL udział wzięli dostojni goście: Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz wraz z polskimi parlamentarzystami towarzyszącymi mu podczas oficjalnej wizyty na Litwie, wicemarszałek Sejmu RL Česlovas Juršenas, Ambasador RP na Litwie Janusz Skolimowski, Konsul Generalny RP w Wilnie Stanisław Cygnarowski, prezes Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" prof. Andrzej Stelmachowski, prezes Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie Wiesław Turzański, doradca premiera RP ds. Polonii i Polaków Michał Dworczak, przedstawiciel Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego Tadeusz Samborski, przewodnicząca Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych Helena Miziniak, Prezes Związku Polaków na Łotwie Wanda Krukowska, a także prezesi polskich organizacji społecznych i partii politycznej na Litwie, dyrektorzy szkół, księża oraz inni zaproszeni goście.

        Na początku Zjazdu wyłoniono Prezydium, mające prowadzić obrady. Do trójosobowego zespołu wybrano Alicję Pietrowicz (Wileński Oddział Miejski ZPL), Zdzisława Palewicza (Solecznicki Oddział Rejonowy ZPL) oraz Zbigniewa Głazkę (Wileński Oddział Rejonowy ZPL). Zdzisław Palewicz w imieniu Prezydium poprosił o zabranie głosu Marszałka Senatu RP Bogdana Borusewicza.

        Marszałek Senatu rozpoczął swe wystąpienie od przekazania pozdrowień "od całego Senatu i od całej Polski" i życzeń, aby ten Zjazd dał powody do zadowolenia. Podkreślił następnie, że jego obecność na Zjeździe jest dowodem tego, że Polska pamięta o Polakach na Litwie, zapewnił również, że Senat RP wspiera i będzie wspierał finansowo i moralnie ZPL oraz polskie szkolnictwo na Wschodzie, tak, by było ono dobre i sprawne, "by polskie szkoły kończyli mądrzy Polacy, którzy - pamiętając o swoich korzeniach - byliby jednocześnie dobrymi obywatelami Litwy". Marszałek podkreślił jednocześnie, że Senat RP jest patronem Polonii i Polaków za granicą i że on jako marszałek za swej kadencji będzie dokładał starań, aby ten patronat był jeszcze skuteczniejszy. Marszałek zwrócił również uwagę na to, że w relacji "mniejszość - większość" zawsze pojawiają się problemy i zapewnił, że polskie władze o tych problemach doskonale wiedzą i pamiętają. Wśród najpilniejszych spraw do rozwiązania Bogdan Borusewicz wymienił kwestie zwrotu ziemi i pisowni nazwisk. "Przy rozstrzyganiu tych kwestii nie powinniśmy jednak zapominać, że Litwa i Polska należą do rodziny państw unijnych i NATO, co sprawia, że jesteśmy jeszcze bliżej siebie" - dodał marszałek. Podkreślił jednocześnie, że Polacy na Litwie muszą sami zabiegać o swoje prawa. "W demokracji jest tak, że ten kto nie dba o swoje interesy na "wolnym rynku politycznym" nie może mieć wpływu" - powiedział.

        Na zakończenie swego przemówienia życzył zebranym, aby następny marszałek Senatu RP, obecny na kolejnym Zjeździe, nie będzie musiał mówić o problemach.

        Prowadzący obrady Zdzisław Palewicz podziękował marszałkowi za słowa otuchy i podkreślił, że Polacy na Litwie doceniają i szanują pomoc Senatu RP.

        Kolejną przemawiającą osobą był wicemarszałek Sejmu RL Česlovas Juršenas, który zaskoczył zebranych poprawną polszczyzną. W swoim wystąpieniu podkreślał solidaryzowanie się z mniejszością polską zaznaczając, że "wasze problemy, to także nasze problemy". Juršenas zwrócił też uwagę na wielonarodowość Wileńszczyzny: "Jak są problemy np. w Kownie, wtedy to jest normalne, bo walczy Litwin z Litwinem, ale jak to dzieje się w Wilnie, to sprawa przybiera międzynarodowy charakter" - mówił. "Wy możecie pisać do marszałka polskiego Sejmu, a ja do kogo miałem napisać w sprawie zwrotu ziemi" - żartował Juršenas. "Jeśli coś robimy, to robimy to dla ogółu obywateli, a nie dla Litwinów, czy Polaków. Dlatego musimy szukać takich rozwiązań poszczególnych problemów, aby były one korzystne dla wszystkich narodowości mieszkających na Litwie" - mówił.

        Doradca premiera RP ds. Polonii i Polaków za granicą Michał Dworczak odczytał list od premiera Kazimierza Marcinkiewicza. Szef polskiego rządu wyraził w nim serdeczne pozdrowienia, sympatię i szacunek dla ZPL, który nazwał "ostoją kultury polskiej na Litwie". Podziękował za wierność marzeniom, za krzewienie polskości, zaznaczył, że "liczy na bardzo efektywną współpracę z obopólną korzyścią". W odczytanym przez Michała Dworczaka liście premier zapowiedział utworzenie międzyresortowego zespołu, który miałby zajmować się ważnymi dla polskiej diaspory kwestiami, jak np. problemem obywatelstwa, Karty Polaka czy możliwości oddawania głosu w polskich wyborach przez tych, którzy, jak nazwał premier "nie ze swojej winy znaleźli się poza granicami Polski".

        Ze słowem duszpasterskim do delegatów Zjazdu zwrócił się ksiądz Józef Aszkiełowicz:

        Zwracam się do Was, drodzy Rodacy, jako ksiądz, osoba duchowna, kapłan-mistyk. My, mieszkańcy Ziemi Wileńskiej musimy zawsze pamiętać o jednej ważnej prawdzie mówiącej, iż ten, kto dba o ziemską Ojczyznę, dba również o przyszłą Niebieską Ojczyznę. Trwając mocno przy swych korzeniach my, Polacy, mamy być świadomi swego posłannictwa - być misjonarzami prawdziwej Wiary chrześcijańskiej. Świadectwo wiary mamy dawać wobec współczesnej Europy i całego świata.

        Można więc pokusić się o stwierdzenie, że polskość to nie tylko narodowość, ale też określone wyzwanie... Polacy i Litwini są w dzisiejszej Europie przykładem wierności Kościołowi rzymsko-katolickiemu. Przez swą trudną i tragiczną często historię naśladują Chrystusa w dźwiganiu krzyża na Górę Kalwarii. Można by więc rzec, że Polacy są instrumentem w rękach Boga i przez nich Pan Jezus naprawia to, co ciemne siły antychrześcijańskie zepsuły.

        Jeżeli spojrzymy na historię w ostatnim stuleciu, to przekonamy się, że Polska i jej wierny naród niejednokrotnie ratowały Europę przed kataklizmami najstraszliwszych w dziejach totalitaryzmów - komunistycznego i faszystowskiego. Wystarczy przypomnieć Cud nad Wisłą z roku 1920, wydarzenia II wojny światowej, czy całkiem niedawne historyczne zwycięstwa polskiej "Solidarności". "Polskę szczególnie umiłowałem, a jeśli posłuszna będzie Mojej woli, wywyższę ją w potędze i świętości", złożył obietnicę św. Faustynie sam Jezus Miłosierny. Módlmy się więc, by Matka Boska Częstochowska i Ostrobramska swymi ramionami błogosławiła narody polski i litewski...

        Po wystąpieniach gości wyłoniono organa robocze obrad: Komisję Skrutacyjną, której zadaniem było czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowania oraz sprawdzanie i ustalanie jego wyników, Sekretariatu, Komisji Mandatowej i Redakcyjnej.

        Komisja Mandatowa, w składzie Antoni Jankowski, Franciszek Żeromski i Teresa Paramonowa, stwierdziła, że na XI Zjazd ZPL wytypowano 575 delegatów, z czego przybylo w danym momencie 510 osób, co stanowi 7/10 ogólnej liczby wytypowanych.

        O wygłoszenie referatu sprawozdawczego Zarządu Głównego ZPL poproszono prezesa Michała Mackiewicza. Po przywitaniu uczestników Zjazdu, prezes rozpoczął od przytoczenia statystyki - ZPL zrzesza na dzień dzisiejszy około 250 kół zjednoczonych w 14 oddziałach. "Każda z tych komórek ma odmienne problemy i sukcesy, każdy z oddziałów funkcjonuje w różnorodnych warunkach, ma określoną specyfikę. Każdy jednak aktywny działacz należący do ZPL, poświęca swój czas, pracuje w ramach Związku kosztem rodziny, kosztem własnych dzieci" - mówił prezes.

        Prezes zwrócił również uwagę, że na X Zjeździe, który odbył się przed dwoma laty, ustalono kierunek, w jakim powinien zmierzać Związek - na rzecz konsolidacji członków w wymiarze całego kraju. "W tym kierunku rzeczywiście podążamy i podążać powinniśmy nadal" - stwierdził prezes. Podstawowe założenia referatu sprawozdawczego ZG ZPL podamy w następnym numerze "Naszej Gazety".

vPo wysłuchaniu sprawozdania prezesa głos zabrali kolejni goście Zjazdu. W swoim wystąpieniu, przemawiający w imieniu Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika Tadeusz Samborski, zapewnił o życzliwości samorządu woj. mazowieckiego i nadziejach na dalszą owocną współpracę, wręczył on również prezesowi ZPL Michałowi Mackiewiczowi upominek - wizerunek Fryderyka Chopina - symbol Mazowsza.

        Kolejna przemawiająca, Helena Miziniak, przewodnicząca Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, dziękując za zaproszenie powiedziała "Jestem bardzo wdzięczna prezesowi Michałowi Mackiewiczowi za zaproszenie na Zjazd, cieszę się, że ponownie mogę być w moim rodzinnym mieście, złożyć hołd i pokłon Najjaśniejszej Pani, która pilnuje nie tylko was - tu w Wilnie, ale również wszystkich nas - rozsianych po całym świecie". Przewodnicząca EUWP mówiła przede wszystkim o nowych realiach, zmieniających się czasach, kryjących nowe zagrożenia, ale i o szansach, jakie niesie ze sobą rozwój technologii i demokracji. Zwróciła również uwagę na ogromną wagę kształcenia i odpowiedniego ukierunkowania młodego pokolenia, któremu czasem brakuje wiary w siebie. Złożyła również serdeczne gratulacje z powodu tak imponujących i wszechstronnych wyników działań ZPL.

        Zabierający głos nowo wybrany prezes Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie Wiesław Turzański zadeklarował służebną rolę, jaką będzie pełniła Fundacja również na rzecz spraw Polaków na Litwie, zapewnił również, że współpraca między ZPL a Fundacją będzie układała się konstruktywnie. Życzył zgromadzonym poczucia świadomości, że są u siebie oraz że Polska pamięta o Polakach na Litwie.

        Po przerwie przystąpiono do odczytania protokołu z rewizji działalności gospodarczo - finansowej ZG ZPL, którą przeprowadziła Komisja Rewizyjna. W imieniu komisji wystąpił jej przewodniczący Waldemar Rybak, który zwrócił uwagę na potrzebę bardziej równomiernego rozkładu środków finansowych, a także podkreślił, że zakres prac wykonywanych przez biuro ZG ZPL znacznie przekracza możliwości dwóch pracowników etatowych.

        Kolejne sprawozdanie, tym razem w imieniu Komisji Statutowej, wygłosiła jej prezes - Ninel Mongin. Stwierdziła ona, że w minionej kadencji nie wpłynęła żadna skarga ani wniosek o rozstrzygnięcie sporu wewnątrz Związku.

        O zabranie głosu na Zjeździe poprosił ks. Dariusz Stańczyk, który zaznaczył, że Polacy mieszkający na Litwie, w dniu dzisiejszym, szczególnie potrzebują wartości duchowych, religijnych i wezwał władze ZPL do włączenia w swą działalność statutową zapisu o obronie wartości religijnych i moralnych. "Trzeba pamiętać, że każdy człowiek jest wartością - w oczach Boga, dla Ojczyzny, w miejscu naszego zamieszkania" - powiedział ksiądz. Poruszył również temat Obrazu "Jezu, ufam Tobie" i kwestie powstania sanktuarium przy domku św. Faustyny na Antokolu.

        Prezes Stowarzyszenia Medycznego Polaków na Litwie Bronisława Siwicka zwróciła uwagę na to, że za mało uwagi poświęca się sprawie ochrony zdrowia. Przypomniała m. in. sprawę zamknięcia szpitala "Czerwony Krzyż" i poprosiła również o opiekę ZPL nad Stowarzyszeniem Medycznym.

        Prezes Kowieńskiego Oddziału ZPL Franciszka Abramowicz podziękowała serdecznie za nową siedzibę dla Oddziału Kowieńskiego. Prezes Trockiego Oddziału ZPL Jarosław Narkiewicz, również dziękując za nowe siedziby dla kół rejonu trockiego, poprosił o uwzględnianie w planach finansowych kosztów utrzymania lokali.

        Przemawiająca w imieniu Wileńskiego Oddziału Miejskiego Alicja Pietrowicz, z zadowoleniem zakomunikowała, że do Związku wstępuje coraz więcej młodzieży - jedynie młodzieżowe koło "Studium" w Wilnie liczy 105 członków. Serdecznie podziękowała także stronie polskiej za dotacje na utrzymanie i remont siedziby oddziału i zaprosiła wszystkich do odwiedzania polskiej biblioteki, znajdującej się przy lokalu.

        Głos zabrał również pan Władysław Korkuć, który zwrócił uwagę na potrzebę muzycznego kształcenia młodzieży, która trafiając do zespołów artystycznych, uczy się poprawnej polszczyzny, ale przede wszystkim jednoczy się.

        Na Zjeździe wystąpił również poseł na Sejm RL z ramienia AWPL, prezes Wileńskiego Oddziału Rejonowego ZPL, Waldemar Tomaszewski, który rozpoczął od przekazania pozdrowień dla zebranych od księdza prałata Józefa Obrembskiego. Następnie mówił o ogromnym znaczeniu wartości moralnych, przede wszystkim tych, którymi dajemy świadectwo. "Jeżeli każdy koncert zaczynać będziemy Mszą św., a każde większe spotkanie - modlitwą, wtedy będziemy niepokonani" - mówił poseł. Zaznaczył również m.in., że organizacja potrzebuje coraz więcej ludzi, szczególnie zaś specjalistów, których bardzo brakuje, a polskie szkoły potrzebują uczniów - według statystyk przedstawionych przez posła, w Wilnie do polskich szkół uczęszcza jedynie 37 proc. dzieci z polskich rodzin.

        Po zakończeniu wystąpień i dyskusji nad sprawozdaniami, głos zabrał prezes Michał Mackiewicz, który odpowiedział na pytania poszczególnych delegatów, m.in. przedstawicieli koła ZPL w Kowalczukach, dotyczące budowy pomnika Jana Pawła II oraz przedstawicieli oddziału święciańskiego, dotyczące kwestii Domu Polskiego w Podbrodziu.

        Kolejnym punktem w porządku obrad było zatwierdzanie przez delegatów sprawozdań: Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Statutowej. Wszystkie sprawozdania, drogą głosowania, zostały jednogłośnie zatwierdzone.

        Następnie przystąpiono do jednego z najważniejszych punktów Zjazdu - pracy nad zatwierdzeniem nowej redakcji Statutu ZPL, który Zdzisław Palewicz nazwał "naszą konstytucją". Projekt nowej redakcji Statutu przybliżył uczestnikom Zjazdu sekretarz ZG ZPL Edward Trusewicz.

        Dotychczas obowiązujący Statut ZPL został sformułowany w 1995 r. i chociażby z powodu zmiany szeregu aktów prawnych, w przeciągu tego okresu wymagał on nowelizacji. "Ten dokument określiłbym jako bardzo wszechstronny i być może stanie się on w przyszłości wzorem dla innych organizacji" - tak o zmodernizowanym Statucie mówił Edward Trusewicz.

        Pierwsza poprawka, dotyczyła praktykowanego od lat, lecz nie mającego swego oficjalnego zapisu w Statucie, sposobu wybierania przedstawicielstwa na Zjazd. Według zapisu Zarząd Główny jest zobowiązany podać dokładną datę Zjazdu, po czym na odbywających się w poszczególnych oddziałach konferencjach sprawozdawczo-wyborczych wyłania się delegatów - jednego od dwudziestu członków koła (jeżeli koło liczy mniej niż dwadzieścia osób, w Zjeździe uczestniczy jeden delegat).

        Następnie przystąpiono do głosowania nad zatwierdzeniem punktu 1.9, dotyczącego adresu organizacji. Punkt ten brzmi: "Siedziba ZPL mieści się pod adresem: ul. Naugarduko 76, 03202 Wilno, Republika Litewska".

        Powyższe zmiany, o charakterze bardziej formalnym, zostały przyjęte jednogłośnie. Kolejne poprawki zawarte w nowej redakcji Statutu, tym razem mające nieco zmodernizować funkcjonowanie ZPL, dotyczyły wydłużenia kadencji z dwóch do trzech lat oraz zmiany struktur zarządzających organizacją. Wydłużenie kadencji dotyczyć ma wszystkich organów - prezesa, kół, oddziałów, a także Zjazdu, który odtąd ma odbywać się raz na trzy lata. Nowa redakcja Statutu przewiduje także wspomnianą wyżej zmianę w strukturach organizacji - dotychczasowy Zarząd Główny zastąpić ma Rada ZPL, składająca się z 30 członków, wybieranych na Zjeździe, Rada zaś ma wybierać pięcioosobowy Zarząd, który jest niższym organem niż Rada i którego kompetencje są ograniczone.

        Inne poprawki w Statucie związane są bezpośrednio z przyjętą w 2004 r. przez Sejm RL "Ustawą o asocjacjach", która zezwala na przyjmowanie do Związku osób z innym niż litewskie obywatelstwem, a także znosi ograniczenia wiekowe dla członków oraz nakazuje ogłaszanie ważnych dla Związku uchwał w dzienniku. Jako że ustawa wymaga sprecyzowania tytułu prasowego, w nowym Statucie pojawił się zapis, iż ważne dla Związku komunikaty zamieszczane będą w "Kurierze Wileńskim".

        Sekretarz Zarządu Edward Trusewicz podziękował za owocną współpracę członkom poszczególnych kół i oddziałów w pracy nad nową redakcją Statutu. "Napływało wiele uwag, każdą z nich szczegółowo omawialiśmy, są one również dzisiaj przedstawione do głosowania. Chciałbym także podziękować całej Komisji Statutowej, a szczególnie jej prezes, pani Ninel Mongin" - mówił sekretarz.

        Następnie Zdzisław Palewicz poprosił członków Komisji Skrutacyjnej o policzenie wszystkich delegatów, w celu stwierdzenia prawomocności głosowania nad przyjęciem nowej redakcji Statutu ZPL i wyborami nowego prezesa, wiceprezesów, Rady ZPL, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Statutowej.

        Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Wiesław Starykowicz potwierdził, że na sali jest 446 delegatów, stwierdzając tym samym, że jest to dużo więcej niż wymagane kworum (wymagana liczba delegatów jest 2/3, a więc 340 osób).

        Pierwsza poprawka do nowego Statutu, pochodząca od delegatów na Zjazd, dotyczyła uzupełnienia celów działań ZPL wymienionych w artykule 2.2, mówiącym o różnorodnej, zgodnej z ustawodawstwem działalności, o zapis, że prócz społecznej, ekonomicznej, oświatowej i kulturalnej, ZPL będzie prowadzić również działalność na rzecz krzewienia chrześcijańskich wartości.

        Kolejna poprawka, zaproponowana przez delegata Fryderyka Szturmowicza dotyczyła uzupełnienia Statutu o zapis, że ostoją społeczności polskiej na Litwie jest polska rodzina, z językiem polskim, z jej tradycyjnymi wartościami, wiarą chrześcijańską i wychowaniem patriotycznym. Tadeusz Andrzejewski zwrócił uwagę, że zapis ten w dzisiejszych czasach negowania wartości rodziny w jej tradycyjnym ujęciu w Europie, jest niezmiernie istotny.

        Pracując już na podstawie nowego Statutu przystąpiono do wyborów prezesa ZPL.

        Zdzisław Palewicz poprosił o rejestrowanie kandydatur i wymienił kandydata, który został zgłoszony we wcześniejszej dyskusji - dotychczasowego prezesa Związku - Michała Mackiewicza. Ponieważ nie zgłoszono innych kandydatur, więc przystąpiono do głosowania, w którym na kolejną kadencję kierowania Związkiem Polaków na Litwie wybrano Michała Mackiewicza. W imieniu uczestników Zjazdu nowemu prezesowi wręczono kwiaty i odśpiewano tradycyjne sto lat.

        Prezes podziękował za zaufanie i przystąpił do wyborów wiceprezesów - zgodnie ze Statutem propozycja kandydatur zastępców jest prerogatywą przewodniczącego Związku, wybieranych przez Zjazd na jego wniosek. Prezes Michał Mackiewicz zaproponował na stanowisko wiceprezesa, dotychczas pełniącego tę funkcję Stanisława Pieszkę. "Skoro zostaje prezes, niech i wiceprezes zostanie" - żartował Michał Mackiewicz. "Stanisław Pieszko jest osobą bardzo zaangażowaną w pracy Związku, dobrze nam się razem pracuje" - dodał prezes. Stwierdził jednak, że jeden wiceprezes - to za mało w dynamicznie rozwijającym się Związku, zaproponował więc kandydaturę członka młodzieżowego koła ZPL "Studium", studenta medycyny Uniwersytetu Wileńskiego, kierownika wymian międzynarodowych w Organizacji Studentów Medyków, Pawła Biełousa. "Angażując młodzież, powoli przekazujemy im sztafetę pracy w Związku" - wytłumaczył swoją propozycję prezes.

        W głosowaniu delegaci zaaprobowali obie kandydatury.

        Nowy wiceprezes Pawel Biełous powiedział, że jest bardzo zaskoczony decyzją prezesa i zadeklarował, że postara się jak najlepiej wywiązać z powierzonej mu funkcji.

        Następnie przystąpiono do wyłaniania Rady ZPL, do której wybiera się jednego kandydata od pięciuset członków - obecnych delegatów Zjazdu, plus po jednej osobie z każdego oddziału, niezależnie od jego wielkości. Wybrano Radę składającą się z 30 osób. Podczas Zjazdu wybrano również nową Komisję Rewizyjną oraz Komisję Statutową. Skład Rady ZPL i obydwu komisji podajemy obok.

        XI Zjazd Związku Polaków na Litwie uchwalił rezolucje "O najważniejszych problemach polskiej mniejszości narodowej na Litwie" oraz "O strategicznym partnerstwie z AWPL", a także oświadczenia "W sprawie projektu nowej ustawy o ochronie praw i swobód mniejszości narodowych RL" i "W sprawie powołania w Wilnie filii Uniwersytetu w Białymstoku", które to dokumenty opublikujemy w następnym numerze "Naszej Gazety".


Anna Pilarczyk

Członkowie Rady Związku Polaków na Litwie

1. Michał Mackiewicz
2. Stanisław Pieszko
3. Paweł Biełous
4. Waldemar Tomaszewski
5. Maria Rekść
6. Zbigniew Głazko
7. Stefan Świetlikowski
8. Leokadia Poczykowska
9. Krystyna Gierasimowicz
10. Wiesław Starykowicz
11. Alicja Pietrowicz
12. Ilona Gryszkiewicz
13. Leonard Klimowicz
14. Jarosław Narkiewicz
15. Teresa Sołowjowa
16. Zdzisław Palewicz
17. Leonard Talmont
18. Irena Bejnar
19. Weronika Bogdanowicz
20. Stefania Tomaszun
21. Franciszka Abramowicz
22. Ludmiła Bliźniewicz
23. Alina Judżentiene
24. Halina Mirbabajewa
25. Paulina Lipowicz
26. Tadeusz Andrzejewski
27. Edward Trusewicz
28. Teresa Paramonowa
29. Irena Duchowska
30. Irena Songin

Członkowie Komisji Statutowej

1. Jan Sinicki
2. Tadeusz Aszkielaniec
3. Tadeusz Tuczkowski
4. Józef Rybak
5. Zbigniew Balcewicz

Członkowie Komisji Rewizyjnej

1. Waldemar Rybak
2. Walentyna Makiewicz
3. Łucja Zacharko
4. Zofia Griaznowa
5. Wacława Baniukiewicz


Żródło: "Tygodnik Wieńszczyzny" 25-31.05.2006 r. nr 21