Logo Federacji Organizacji Kresowych
Logo Federacji Organizacji Kresowych
                                                                                     
Federacja Organizacji Kresowych
                                                                                     
Strona Główna              o nas              Oświadczenia               Federacja               Archiwum              Kontakt              Strony o kresach
Sprawy Ogólne                 Białoruś                 Litwa                 Ukraina
© Federacja Organizacji Kresowych
siedziba:
Krakowskie Przedmieście 64
00-322 Warszawa


Uchwała Rady Krajowej Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”
z 12 grudnia 2009 r. w sprawie przestrzegania praw człowieka
na terenach Republiki Litewskiej zamieszkanych
przez polską mniejszość narodową.

Rada Krajowa Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Warszawie, stwierdza z ubolewaniem nasilanie się przejawów łamania praw mniejszości polskiej na Litwie, praw zagwarantowanych w Konwencji ramowej Rady Europy o ochronie mniejszości narodowych oraz Traktacie między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Litewską o przyjaznych stosunkach i dobrosąsiedzkiej współpracy.


1. Władze państwowe Republiki Litewskiej nakazują usunięcie tablic z nazwami miejscowości i ulic w języku polskim w rejonach zamieszkanych w większości przez Polaków.

Naruszają w ten sposób art. 14 Traktatu między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Litewską o przyjaznych stosunkach i dobrosąsiedzkiej współpracy (mniejszości mają prawo do „swobodnego posługiwania się językiem mniejszości w życiu prywatnym i publicznie”) oraz art. 15 Traktatu (obie strony „rozważą dopuszczenie używania języków mniejszości narodowych przed swoimi urzędami, w szczególności w tych jednostkach administracyjno-terytorialnych, w których dużą część ludności stanowi mniejszość narodowa zapewnią mniejszościom narodowym dostęp do publicznych środków masowego przekazu”). Łamią ponadto art. 10 Konwencji ramowej Rady Europy o ochronie mniejszości narodowych („Strony zobowiązują się uznać prawo każdej osoby należącej do mniejszości narodowej swobodnie i nieskrępowanie, prywatnie i publicznie, ustnie i pisemnie używać języka swojej mniejszości (...) stworzyć warunki do używania języka mniejszości w obcowaniu w urzędach z władzami administracyjnymi”), art. 4 („Strony zobowiązują się do przyjęcia (...) odpowiednich środków w celu popierania, we wszystkich sferach życia ekonomicznego, społecznego, politycznego i kulturalnego pełnej i rzeczywistej równości pomiędzy osobami należącymi do mniejszości narodowej a osobami należącymi do większości”) oraz art. 11 („Strony (...) usiłują też robić w języku mniejszości napisy tradycyjnych nazw miejscowości, ulic oraz innych nazw topograficznych”).


2. Zarządzenia władz litewskich ograniczające finansowanie szkół z polskim językiem nauczania przy preferencjach dla szkół litewskich, zmierzają poprzez marginalizację i likwidację szkół z polskim językiem nauczania do depolonizacji Wileńszczyzny.

Dyskryminowanie polskich dzieci w dostępie do edukacji w języku ojczystym narusza art. 14 Traktatu między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Litewską o przyjaznych stosunkach i dobrosąsiedzkiej współpracy (Mniejszości narodowe mają prawo do „uczenia się języka swojej mniejszości narodowej i pobierania nauki w tym języku”) i art. 15 (Strony w szczególności „zapewnią odpowiednie możliwości nauczania języka mniejszości narodowej i pobierania nauki w tym języku”) oraz art. 12 Konwencji ramowej Rady Europy o ochronie mniejszości narodowych („Strony zobowiązują się popierać równy dostęp osób należących do mniejszości narodowych do oświaty na wszystkich poziomach”).


Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”

w imię poszanowania powszechnie w Europie uznawanych praw i wolności obywatelskich, w imię szacunku dla wspólnej historii narodów polskiego i litewskiego w ramach Rzeczypospolitej Obojga Narodów

- apeluje o zaprzestanie praktyk dyskryminujących Polaków - obywateli Litwy,

- oczekuje, że Republika Litewska wykona swoje zobowiązania wynikające z podpisanego przez nią Traktatu między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Litewską o przyjaznych stosunkach i dobrosąsiedzkiej współpracy oraz z przyjętej przez nią Konwencji ramowej Rady Europy o ochronie mniejszości narodowych,

- zwraca się do Parlamentu Europejskiego o przeprowadzenie kontroli przestrzegania praw mniejszości narodowych notorycznie w Republice Litewskiej łamanych, co zostało szczegółowo opisane w raporcie Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” z maja br. (w załączeniu),

- zwraca się do rządu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o podjęcie zdecydowanych działań zmierzających do zapewnienia przestrzegania przez Republikę Litewską postanowień Traktatu między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Litewską o przyjaznych stosunkach i dobrosąsiedzkiej współpracy oraz Konwencji ramowej Rady Europy o ochronie mniejszości narodowych.


Prezes Stowarzyszenia
„Wspólnota Polska”
Maciej Płażyński

Warszawa, 12 grudnia 2009 r.