Logo Federacji Organizacji Kresowych
Logo Federacji Organizacji Kresowych
                                                                                     
Federacja Organizacji Kresowych
                                                                                     
Strona Główna              o nas              Oświadczenia               Federacja               Archiwum              Kontakt              Strony o kresach
Sprawy Ogólne                 Białoruś                 Litwa                 Ukraina
© Federacja Organizacji Kresowych
siedziba:
Krakowskie Przedmieście 64
00-322 Warszawa


Warszawa, dnia 01.06.2010 r.

Poseł na sejm RP
Artur Górski

Klub Parlamentarny
Prawo i Sprawiedliwość

Pan
Bronisław Komorowski


Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 195 Regulaminu Sejmu RP składam na ręce Pana Marszałka interpelację
w sprawie antypolskich postulatów litewskich nacjonalistów
z uprzejmą prośbą o przesłanie do Ministra Spraw Zagranicznych w celu udzielenia odpowiedzi.

Artur Górski
Poseł na Sejm RPWarszawa, dnia 01.06 2010 r.

Poseł na Sejm RP
Artur Górski

Klub Parlamentarny
Prawo i SprawiedliwośćPan
Radosław Sikorski

Minister Spraw Zagranicznych

INTERPELACJA

w sprawie antypolskich postulatów litewskich nacjonalistów

Na podstawie art. 195 Regulaminu Sejmu przedkładam Panu Ministrowi interpelację w sprawie antypolskich żądań litewskich nacjonalistów.

W ostatnich dniach wpływowi posłowie o poglądach nacjonalistycznych z rządzącej na Litwie partii konserwatywnej wystąpili do władz państwa z siedmioma postulatami, których celem jest totalna lituanizacja Polaków mieszkających na Litwie. Według zgłoszonych postulatów cel ten powinien zostać osiągnięty w sposób bezwzględny, bez liczenia się z prawami mniejszości, prawami człowieka i prawami obywatelskimi.

Postulaty te dotyczą następujących kwestii:

1. Autorzy dokumentu domagają się, aby wypowiedzi przedstawicieli polskiej mniejszości o nieprzestrzeganiu przez Litwę praw mniejszości narodowych były traktowane jako podżeganie do waśni między narodami: polskim i litewskim. Tym samym postuluje się odebranie Polakom z Wileńszczyzny prawa do obrony swoich praw.

2. Nacjonaliści postulują, aby samorządom lokalnym na Wileńszczyźnie, w których przeważają osoby narodowości polskiej, odebrać sprawy oświaty i powierzyć je władzom centralnym, w gestię Ministerstwa Oświaty. Tym samym mniejszość polska w zakresie samorządności zostałaby nierówno potraktowana w stosunku do innych obywateli Litwy, a utrata wpływu na oświatę spowodowałaby jej karlenie i powolny upadek, a w konsekwencji z czasem zanik polskości na tych terenach.

3. Wrogowie Polski na Litwie żądają także zwołania międzynarodowego trybunału w sprawie oceny prawnej okupacji Wileńszczyzny przez Polskę w latach 1920-1939. Tym samym domagają się rewizji historii, nie uwzględniając prawdy historycznej i stosunków narodowościowych, jednocześnie do wzajemnych relacji podchodząc bardzo wybiórczo, gdyż bez oceny zbrodni popełnionych na Polakach w trakcie II wojny światowej przez litewskich szowinistów.

4. Uważają ponadto za słuszne i wskazane, aby litewskie służby specjalne inwigilowały Internautów, którzy na polskich portalach krytycznie oceniają polsko-litewskie relacje i historię oraz chcą ich ścigać za podżeganie do waśni na tle narodowościowym. Zatem pragną w stosunku do przedstawicieli mniejszości zlikwidować wolność słowa na Litwie, a za każdy przejaw krytyki władzy chcą ich szykanowania, tym samym nawołując do rozwiązań o charakterze totalitarnym.

5. Nacjonaliści są przekonani, że jest niezbędne, aby przy pomocy władz kościelnych kontrolować posługę księży Polaków. Zatem oczekują, że władze państwowe wpłyną na zwierzchników Kościoła katolickiego na Litwie, aby te objęły nadzorem polskich księży jako, zdaje się, „niebezpieczny element wywrotowy i antypaństwowy”. Wiedzą, że polski ksiądz obok polskiego nauczyciela to ostoja polskości na Litwie.

6. Litewscy politycy postulują, aby zorganizować na Wileńszczyźnie i całej Litwie obchody zbliżającej się rocznicę Umowy Suwalskiej, zaś na cmentarzu na Rossie postawić pomnik upamiętniający datę podpisania umowy. Oczywiście Litwini mają prawo, a nawet powinni obchodzić rocznice z ich punktu widzenia ważnych wydarzeń, jak czynią to Polacy, jednak postulat zbudowania pomnika na cmentarzu Rossy zakrawa na prowokację, której celem jest zmiana polskiego charakteru cmentarza, na litewski.

7. Na koniec znani z wcześniejszych antypolskich wystąpień litewscy posłowie domagają się, aby zobligować litewskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, sejmowe komitety (komisje) oraz inne urzędy do upowszechniania drogami dyplomatycznymi informacji o przestrzeganiu przez Litwę wszelkich praw i swobód mniejszości narodowych, które – ich zdaniem – są nie tylko zgodne ze standardami Unii Europejskiej, lecz nie raz je wyprzedzają. Tym samym oczekują, że z jednej strony władze państwowe będą ograniczały prawa mniejszości i ją planowo oraz bezwzględnie asymilowały (niektóre wcześniejsze postulaty), a zarazem kłamały w tej sprawie na arenie międzynarodowej, starając się ukryć prawdę o narastających szykanach wobec Polaków na Litwie.

W związku z wyżej przytoczonymi postulatami litewskich nacjonalistów i brakiem oficjalnej reakcji ze strony władz litewskich i polskich mam do Pana Ministra następujące pytania:

- Jakie jest stanowisko Pana Ministra w stosunku do opisanych powyżej postulatów oraz całości polityki władz litewskich wobec mniejszości polskiej na Litwie?

- Jak Pan Minister zamierza zareagować w powyższej sprawie i czy nie należy na postulaty posłów z partii rządzącej na Litwie zareagować zdecydowanie, domagając się od władz litewskich oficjalnego i stanowczego odcięcia się od proponowanej antypolskiej polityki?

- Czy kierowane przez Pana Ministerstwo, w związku z pomniejszaniem praw polskiej mniejszości na Litwie i systematycznym pogarszaniem się jej sytuacji, a zarazem wobec braku postępów w tej sprawie w relacjach bilateralnych polsko-litewskich, rozważa możliwość interwencji na forum Unii Europejskiej lub innych organizacji międzynarodowych zainteresowanych kwestią obrony praw człowieka i praw mniejszości?

Artur Górski
Poseł na Sejm RP