Logo Federacji Organizacji Kresowych
Logo Federacji Organizacji Kresowych
                                                                                     
Federacja Organizacji Kresowych
                                                                                     
Strona Główna              o nas              Oświadczenia               Federacja               Archiwum              Kontakt              Strony o kresach
Sprawy Ogólne                 Białoruś                 Litwa                 Ukraina
© Federacja Organizacji Kresowych
siedziba:
Krakowskie Przedmieście 64
00-322 Warszawa


Apel o obronę Polaków na Litwie

Poseł do Parlamentu Europejskiego Waldemar Tomaszewski, przewodniczący Akcji Wyborczej Polaków na Litwie wystąpił z apelem, który publikujemy w całości:Apel o obronę Polaków na Litwie

(Wilno, 01.09.2010)

Używanie języka ojczystego przez mniejszość polską na Litwie jest bezwzględnie zwalczane i karane przez Litewską Inspekcję Języka Państwowego. Dotkliwe grzywny nakładane są na przedsiębiorców i samorządowców, którzy stosują dwujęzyczne, tj. litewskie i polskie, tablice informacyjne w regionach podwileńskich, w których Polacy stanowią nawet 80% mieszkańców. Tym samym litewski urząd łamie zarówno prawo międzynarodowe, jak też dwustronny traktat polsko – litewski.

Litwa jest członkiem Unii Europejskiej od 2004 roku, mimo to nadal łamie prawo międzynarodowe, w tym Konwencję Ramową o Ochronie Mniejszości Narodowych (Art. 10 i 11), którą Sejm RL ratyfikował jeszcze w 2000 r.. W większości krajów Unii na obszarach zwarcie zamieszkanych przez mniejszości narodowe (zwykle 10-20%) powszechnie stosuje się dwu-, a niekiedy nawet trzyjęzyczne tablice informacyjne.

Litwa łamie również zapisy Traktatu polsko – litewskiego o przyjaznych stosunkach i dobrosąsiedzkiej współpracy z 1994 r.

Mniejszość polska na Litwie, licząca w rejonie wileńskim ponad 60%, a w solecznickim nawet 80% mieszkańców, jest pozbawiona fundamentalnego prawa do stosowania ojczystego języka polskiego, jako pomocniczego obok urzędowego języka litewskiego!

Oto najnowsze, wymowne przykłady karania przedstawicieli polskiej mniejszości narodowej na Litwie:

Tuż po okresie urlopowym 24 sierpnia Litewska Inspekcja Języka Państwowego ukarała grzywną w wysokości 1200 litów Zygmunta Marcinkiewicza, właściciela firmy przewozowej “Irzimas” z Czarnego Boru za umieszczenie na autobusach dwujęzycznych tablic litewsko – polskich z nazwami tras. Wcześniej w maju br. nałożono na niego karę 450 litów.

W tym samym dniu 24 sierpnia karę 450 litów otrzymał Dariusz Gasperowicz, dyrektor powstałej w czerwcu 2010 r. Zajezdni Autobusowej Rejonu Wileńskiego. Powód: dwujęzyczne tablice informacyjne z nazwami kursów na mikrobusach.

Po raz drugi grzywnę w wysokości 1200 litów otrzymał Bolesław Daszkiewicz, dyrektor administracji Samorządu rejonu solecznickiego za dwujęzyczne tabliczki z nazwami ulic. W rejonie solecznickim mniejszość polska stanowi 80 % ogółu mieszkańców.

Grzywną za dwujęzyczne tablice ukarano przed kilkoma miesiącami także Edgara Obłoczyńskiego, szefa Zajezdni Autobusowej w Solecznikach.

Mimo represji, prześladowani są pełni determinacji i nie zamierzają się poddawać. Jak mówi dyrektor Zajezdni Autobusowej Rejonu Wileńskiego Dariusz Gasperowicz: “Dzisiaj dostarczę im /Inspekcji jęz./ swoją odpowiedź, ale nie planuję nic zmieniać. Zaznaczyłem w liście, że te tablice są potrzebne dla ludzi. Poza tym, na Litwie od 2000 r. obowiązuje Konwencja Ramowa o Ochronie Mniejszości Narodowych i państwo powinno brać ją pod uwagę. W Polsce oraz w całej Europie napisy bywają dwujęzyczne lub trzyjęzyczne, a na Litwie jest to zabronione.”

I dodaje: “Nazwy instytucji litewskich, takich jak np. Ministerstwo Spraw Zagranicznych, są pisane także w języku angielskim, a napisy polskie z jakichś powodów nie pasują. Litwa ma podwójne standardy.”

Związek Polaków na Litwie zorganizował zbiórkę pieniężną wśród wszystkich ludzi dobrej woli, by zrekompensować ukaranym poniesione straty. Środki finansowe można wpłacać na konto:

LT 79 7044 0600 0531 0008 (AB SEB bankas, NIP ZPL 190771032, z dopiskiem: “wspieram język ojczysty”).

Ale dziś jest potrzebne również wsparcie moralne dla mieszkańców Wileńszczyzny oraz nacisk międzynarodowy w celu położenia kresu prześladowaniom w kraju unijnym autochtonicznych mniejszości narodowych, karanych za publiczne używanie swego języka ojczystego na terenach ich historycznego zwartego skupiska.

/-/Waldemar Tomaszewski
Poseł do Parlamentu Europejskiego
Przewodniczący Akcji Wyborczej Polaków na Litwie