Logo Federacji Organizacji Kresowych
Logo Federacji Organizacji Kresowych
                                                                                     
Federacja Organizacji Kresowych
                                                                                     
Strona Główna              o nas              Oświadczenia               Federacja               Archiwum              Kontakt              Strony o kresach
Sprawy Ogólne                 Białoruś                 Litwa                 Ukraina
© Federacja Organizacji Kresowych
siedziba:
Krakowskie Przedmieście 64
00-322 Warszawa
XV Forum Polonijne w Toruniu

„Po Bogu największa miłość to Polska”

Forum odbyło się pod hasłem „Po Bogu największa miłość to Polska”. Zarówno w prelekcjach, jak i w spotkaniach panelowych uczestniczyło kilkadziesiąt osób z różnych krajów świata - od Kanady i USA po Australię.

Powołana w trakcie Forum Komisja ds. uchwał i wniosków w składzie: prezes Walter Wiesław Gołębiewski (Floryda, USA), prof. Mira Modelska-Creech (Chicago, USA, Polska, Warszawa), dr Gabriel Jan Mincewicz (Litwa), prof. Zdzisław Jan Ryn (Polska, Kraków), Stanisław Aloszko (Francja), przedstawiła następujące wnioski:

1. Forum zwraca się do MSZ, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” o interwencję i pomoc dla szkolnictwa i nauki języka polskiego oraz historii Polski we wszystkich ośrodkach polonijnych, ze szczególnym uwzględnieniem Polaków na Wschodzie, zamieszkałych w byłych republikach po rozpadzie ZSRR.

2. Forum zwraca się do agend rządowych i parlamentarnych III RP o spowodowanie, aby książka Jana Pawła II „Pamięć i Tożsamość” została wprowadzona do kanonu obowiązkowych lektur we wszystkich polskich szkołach w kraju, na emigracji oraz szkolnictwie zagranicznym. W książce tej najlepiej zdefiniowane jest uniwersalne i nowoczesne pojęcie Patriotyzmu oraz Ojczyzny i Tożsamości narodowej.

3. XV Forum Polonijne wyraża dezaprobatę z powodu wprowadzonych przez władze litewskie zmian legislacyjnych dotyczących funkcjonowania polskojęzycznej oświaty w Republice Litewskiej.
Przyjęta ustawa oznacza wyraźne pogorszenie sytuacji Polaków na Litwie i jest sprzeczna z powszechnie stosowaną w Unii Europejskiej zasadą nieumniejszania praw mniejszości narodowych.
Zapisy ustawy należy ocenić jako sprzeczne z zapisami Konwencji Ramowej Rady Europy o ochronie mniejszości narodowych polsko-litewskiego Traktatu o Przyjaznych Stosunkach i Dobrosąsiedzkiej Współpracy oraz z Deklaracjami Zgromadzenia Parlamentarnego Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polski, Sejmu Republiki Litewskiej.
Sześćdziesiąt tysięcy podpisów osób protestujących na Wileńszczyźnie przeciwko wprowadzeniu nowej ustawy o oświacie jest dowodem niezadowolenia Polaków z powodu ograniczania ich prawa do nauki w języku ojczystym.
XV Forum Polonijne apeluje do najwyższych władz Litwy o wstrzymanie realizacji założeń ustawy i wprowadzenie zmian do krzywdzącej polską mniejszość narodową ustawy oraz zwraca się do władz Polski i światowej opinii publicznej o poparcie Polaków na Litwie.

4. Forum Polonijne popiera inicjatywę powołania Międzynarodowej Komisji wyjaśniającej przyczyny katastrofy smoleńskiej z 10 kwietnia 2010 roku.

5. Uczestnicy XV Forum zwracają się z apelem do Polaków zamieszkałych w kraju i na świecie o powszechny udział w wyborach parlamentarnych i jednoznaczne wypowiedzenie się w nich za Ojczyzną naszych Ojców i Dziadków. Uczestnicy Forum przyjęli też osobny Apel o sytuacji na Litwie.

dr Jan Mincewicz,
członek Komisji ds. Uchwał i Wniosków XV Forum PolonijnegoAPEL W OBRONIE PRAW POLSKIEJ MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ NA LITWIE

XV Forum Polonijne wyraża dezaprobatę z powodu wprowadzonych przez władze litewskie zmian legislacyjnych dotyczących funkcjonowania polskojęzycznej oświaty w Republice Litewskiej.
Przyjęta ustawa oznacza wyraźne pogorszenie sytuacji Polaków na Litwie i jest sprzeczna z powszechnie stosowaną w Unii Europejskiej zasadą nieumniejszania praw mniejszości narodowych.
Zapisy ustawy należy ocenić jako sprzeczne z zapisami Konwencji Ramowej Rady Europy o ochronie mniejszości narodowych polsko-litewskiego Traktatu o Przyjaznych Stosunkach i Dobrosąsiedzkiej Współpracy oraz z Deklaracjami Zgromadzenia Parlamentarnego Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polski, Sejmu Republiki Litewskiej.
Sześćdziesiąt tysięcy podpisów osób protestujących na Wileńszczyźnie przeciwko wprowadzeniu nowej ustawy o oświacie jest dowodem niezadowolenia Polaków z powodu ograniczania ich prawa do nauki w języku ojczystym.
XV Forum Polonijne apeluje do najwyższych władz Litwy o wstrzymanie realizacji założeń ustawy i wprowadzenie zmian do krzywdzącej polską mniejszość narodową ustawy oraz zwraca się do władz Polski i światowej opinii publicznej o poparcie Polaków na Litwie.

Za: Tygodnik Wileńszczyzny 28 kwietnia - 4 maja 2011 r. nr 18