Logo Federacji Organizacji Kresowych
Logo Federacji Organizacji Kresowych
                                                                                     
Federacja Organizacji Kresowych
                                                                                     
Strona Główna              o nas              Oświadczenia               Federacja               Archiwum              Kontakt              Strony o kresach
Sprawy Ogólne                 Białoruś                 Litwa                 Ukraina
© Federacja Organizacji Kresowych
siedziba:
Krakowskie Przedmieście 64
00-322 Warszawa


KIM JESTEŚMY:

   Jesteśmy, działającym od początku lat 90-tych, stowarzyszeniem Stowarzyszeń zainteresowanych szeroko rozumianą problematyką kresową:
- przeszłością i dniem dzisiejszym ziem Rzeczypospolitej Obojga Narodów nie wchodzących
   obecnie w skład państwa Polskiego oraz Zaolzia;
- sytuacją zamieszkujących obecnie te ziemie naszych Rodaków;
- znajdującym się tam, związanym z polskością, dorobkiem kulturalnym i cywilizacyjnym.

NASZA POWINNOŚĆ:

   Polsce, w obecnym jej kształcie terytorialnym, amputowano tereny, na których przez wieki kształtowała się polska kultura materialna i duchowa, formowały się polska tożsamość narodowa i polski charakter, tworzyła się polska historia. Tereny, które zapisały się w  zbiorowej pamięci narodu - hasłami: Wilno, Lwów, Grodno, Nowogródek, Nieśwież, Krzemieniec, Zbaraż, Bar, Orsza, Kamieniec Podolski, Niemen, Wilia, Ikwa, Świteź,... 
Polski na tych ziemiach już nie ma. Pozostawiliśmy jednak na Kresach:
- nasze serca....;
- nasz wielowiekowy dorobek cywilizacyjny, często niszczejący lub świadomie niszczony 
i zawłaszczany;
- mniej lub bardziej liczne (gdzieniegdzie stanowiące znaczny procent, a nawet większość
mieszkańców) skupiska naszych Rodaków, najczęściej dyskryminowanych narodowo, politycznie i ekonomicznie. Polacy na Kresach są częścią narodu polskiego, nie tylko jego historii i tradycji, ale również współczesności. Przetrwanie tam polskości, jej odrodzenie, to nasza racja stanu, to nasza narodowa powinność.

NASZE CELE:

   Celem Federacji jest zabieganie o prawa i status Polaków na Kresach, obrona ich przed dyskryminacją narodową, polityczną i ekonomiczną oraz dbanie o zachowanie kulturalnego dziedzictwa tych ziem. 

Cele te Federacja realizuje poprzez:
- Reprezentowanie stowarzyszeń i środowisk kresowych oraz przedstawiania ich postulatów
   władzom Polski i Unii Europejskiej;
- Informowanie władz Polski, Unii, OBWE i opinii publicznej o sytuacji, warunkach,
   potrzebach, postulatach i zagrożeniach Polaków na historycznych Ziemiach RP.
- Wywieranie nacisku na czynniki polityczne i społeczne w kraju i zagranicą w kwestiach 
   wzajemnego respektowania praw mniejszości narodowych.
- Współpracę z kościołami i instytucjami religijnymi w stwarzaniu warunków do praktyk
   religijnych.
- Popieranie w wyborach parlamentarnych kandydatów reprezentujących i realizujących 
   w swoim działaniu idee Federacji.

NASZE DOTYCHCZASOWE ZAANGAŻOWANIA:

- Obrona Polaków na Litwie przed represjami po rozwiązaniu przez władze samorządów 
   na Wileńszczyźnie (we współpracy z Obywatelskim Komitetem Obrony Polaków na 
   Wileńszczyźnie);
- Zorganizowanie (wspólnie z Komitetem Solidarności z Wileńszczyzną) dwóch
   demonstracji w Warszawie w obronie Polaków na Litwie;
- Obrona polskich samorządowców z Litwy przed represjami sądowymi i nagłośnienie tej
   sprawy w kręgach władzy i w mediach;
- Zabiegi by polsko-ukraińkie pojednanie obywało się z poszanowaniem prawdy
   historycznej, interesów Polski i praw Polaków zamieszkałych na dzisiejszej Ukrainie;
- Zainicjowanie Festiwalu Kultury Kresowej w Mrągowie oraz zorganizowanie 
  w Warszawie pięciu edycji Dni Kultury Kresowej;
- Uzyskanie z Senatu dofinansowania pomocy charytatywnej realizowanej przez
   Towarzystwa członkowskie (w latach 1997-2000 160.000 PLN)

NASZE  NAJBLIŻSZE  DZIAŁANIA I ZAMIERZENIA:

   to zabiegi:
- o zapewnienie Polakom z poza Polski ułatwionego pobytu w Kraju;
- o otworzenie w Wilnie filii polskiej wyższej uczelni (Uniwersytetu w Białymstoku);
- o zwrot mienia Polaków i polskich organizacji społecznych na Litwie;
- o godny pochowek ofiar mordów na Wołyniu i w Ziemi Lwowskiej;
- protestacyjne przeciwko nobilitacji UPA przez parlament ukraiński 
- o obronę naszych Rodaków przed instrumentalnym traktowaniem przez politykę polską;
- o szeroką, wyczerpującą i zgodną z prawdą prezentację tematyki kresowej w mediach publicznych.