Logo Federacji Organizacji Kresowych
Logo Federacji Organizacji Kresowych
                                                                                     
Federacja Organizacji Kresowych
                                                                                     
Strona Główna              o nas              Oświadczenia               Federacja               Archiwum              Kontakt              Strony o kresach
Sprawy Ogólne                 Białoruś                 Litwa                 Ukraina
© Federacja Organizacji Kresowych
siedziba:
Krakowskie Przedmieście 64
00-322 Warszawa


INSTYTUT KRESOWY

Dyrektor:
dr Robert Wyszyński

Adres:
Instytut Kresowy
ul. Jagiellońska 56 lok. 2a
03-468 Warszawa

Sekretariat
tel. stac. (+48 22) 818 42 56
tel. kom. (+48) 516 096 081
tel. kom. (+48) 516 096 082
email: instytutkresowy@wp.pl

Strona www:
http://instytut.ovh.org


O instytucie (wyciąg ze statutu i uchwały powołującej)

Czym jest: Instytut Kresowy jest samorządową instytucję kultury, posiadającą osobowość prawną i samodzielnie gospodarującą przydzieloną i nabytą częścią mienia.

Teren działania: obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.

Przedmiot działania: dokumentowanie i prowadzenie badań nad historią i kulturą Kresów Wschodnich oraz upowszechnianie i eksponowanie wiedzy o duchowym i materialnym dorobku polskiej kultury kresowej, a także działanie w celu ochrony kresowego dziedzictwa kulturowego na terenie m.st. Warszawy. Instytut, w zakresie przedmiotu swego działania, w szczególności:
1) inspiruje, organizuje lub współorganizuje spotkania, odczyty, wykłady, konferencje, szkolenia, imprezy masowe oraz uroczystości o charakterze naukowym, artystycznym i kulturalnym,
2) tworzy i prezentuje programy edukacyjne i poznawcze,
3) udostępnia i udziela pomocy innym instytucjom kultury we wdrażaniu programów realizowanych przez Instytut,
4) inicjuje, wspiera i prowadzi projekty związane z zakresem swojej działalności,
5) opracowuje, publikuje i rozpowszechnia wydawnictwa z zakresu swojej działalności,
6) wspiera i uzupełnia edukacyjne programy szkolne określone w szkolnych programach nauczania dla szkół różnego szczebla,
7) opracowuje i organizuje ekspozycje stałe oraz wystawy czasowe w kraju i zagranicą,
8) organizuje koncerty, przedstawienia teatralne, pokazy filmowe i multimedialne,

Współpraca: Realizując swoje zadania Instytut współpracuje przede wszystkim z organizacjami zrzeszającymi środowiska kresowe w Polsce i organizacjami polonijnymi oraz innymi instytucjami, a także administracją rządową i samorządową, instytucjami oświaty i innymi osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej oraz osobami fizycznymi.

Organy: Na czele Instytutu stoi dyrektor, który zarządza instytucją, czuwa nad jej mieniem i reprezentuje ją na zewnątrz. Przy Instytucie działa Rada Programowa, jako ciało opiniodawcze i doradczo-konsultacyjne oraz Rada Honorowa. Nadzór nad Instytutem sprawują organy m.st. Warszawy.


Uchwała powołująca Instytut

Uchwała LXXXIV/2891/2006
Rady miasta stołecznego Warszawy
z dnia 26 października 2006 roku
w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury
pod nazwą "Instytut Kresowy" i nadania jej statutu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 11, art. 12 i art. 13 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.) - Rada m.st. Warszawy uchwala, co następuje:

§ 1
Tworzy się samorządową instytucję kultury pod nazwą "Instytut Kresowy", zwaną dalej Instytutem.

§ 2
Siedzibą Instytutu jest Warszawa.

§ 3
Przedmiotem działania Instytutu jest dokumentowanie i prowadzenie badań nad historią i kulturą Kresów Wschodnich oraz upowszechnianie i eksponowanie wiedzy o duchowym i materialnym dorobku polskiej kultury kresowej, a także działanie w celu ochrony kresowego dziedzictwa kulturowego na terenie m.st. Warszawy

§ 4
Instytutowi nadaje się statut, w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 5
Na czas organizacji Instytutu, wyposaża się Instytut w lokal usytuowany w budynku położonym w Warszawie, stanowiącym własność m.st. Warszawy.

§ 6
Zapewnia się Instytutowi środki niezbędne do wyposażenia i utrzymania lokalu określonego w § 5, a także rozpoczęcia i prowadzenia działalności w 2006 r. w kwocie 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych).

§ 7
Zobowiązuje się Dyrektora Instytutu do opracowania i przedstawienia Prezydentowi m.st. Warszawy koncepcji funkcjonowania i docelowej lokalizacji Instytutu w terminie do dnia 30 marca 2007 r.

§ 8
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi m.st. Warszawy.

§ 9
Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i na tablicach ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy.

§ 10
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.