Logo Federacji Organizacji Kresowych
Logo Federacji Organizacji Kresowych
                                                                                     
Federacja Organizacji Kresowych
                                                                                     
Strona Główna              o nas              Oświadczenia               Federacja               Archiwum              Kontakt              Strony o kresach
Sprawy Ogólne                 Białoruś                 Litwa                 Ukraina
© Federacja Organizacji Kresowych
siedziba:
Krakowskie Przedmieście 64
00-322 Warszawa


Stanowisko Polonijnej Rady Konsultacyjnej po posiedzeniu w dniu 13 marca 2007 r.

1. Rada Konsultacyjna z głęboką satysfakcją przyjmuje wiadomość o znacznym wzroście nakładów programowych i inwestycyjnych przeznaczonych dla Polonii i Polaków za granicą w roku 2007. Pragniemy podkreślić, że drogę realizacji tych nakładów poprzez organizacje pozarządowe uważamy za najwłaściwszą.

2. Stwierdzamy, że solidarne poparcie udzielone Andżelice Borys i Związkowi Polaków na Białorusi przez władze Rzeczypospolitej Polskiej i organizacje polonijne na świecie jest jedyną drogą prowadzącą do pełnej niezależnej działalności Związku Polaków na Białorusi. Widzimy konieczność konsekwentnego kontynuowania tego poparcia.

3. Uważamy, że robocza wersja raportu zatytułowanego "Polityka Państwa Polskiego wobec Polonii i Polaków za granicą" jest opracowaniem dalece niekompletnym i ferującym powierzchowne i często niesłuszne oceny i uogólnienia. Wymaga on poważnej korekty i szerokich uzupełnień oraz właściwie przeprowadzonych konsultacji ze środowiskami polonijnymi.

4. Pragniemy podkreślić potrzebę jak najrychlejszego sfinalizowania od dawna trwających prac legislacyjnych nad "Ustawami Polonijnymi". Uwzględnienie w nich uwag zgłaszanych przez środowiska polonijne uważamy za niezbędne.

5. Rada Konsultacyjna stwierdza, że w ostatnim okresie podjętych zostało przez władze polskie szereg działań związanych z nową falą emigracji polskiej do krajów Unii Europejskiej. Oceniamy bardzo pozytywnie rozwój tych działań, lecz uważamy je za daleko niewystarczające, zwłaszcza w zakresie kształcenia dzieci i młodzieży oraz monitorowania dynamiki tego zjawiska.

6. Rada Konsultacyjna, przyjmując informacje Senatu RP i Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" na temat organizacji III Zjazdu Polonii i Polaków z Zagranicy pragnie wyrazić poparcie dla wszystkich przedstawionych nam działań.