Logo Federacji Organizacji Kresowych
Logo Federacji Organizacji Kresowych
                                                                                     
Federacja Organizacji Kresowych
                                                                                     
Strona Główna              o nas              Oświadczenia               Federacja               Archiwum              Kontakt              Strony o kresach
Sprawy Ogólne                 Białoruś                 Litwa                 Ukraina
© Federacja Organizacji Kresowych
siedziba:
Krakowskie Przedmieście 64
00-322 Warszawa


Uchwały XV Światowego Zjazdu Kresowian na Jasnej Górze Zwycięstwa
podjęte w dniu 5 lipca 2009 roku w Sali Papieskiej w Sanktuarium Królowej Polski

UCHWAŁA NR 1
Zobowiązać Dyrektoriat Światowego Kongresu Kresowian do natychmiastowego wszczęcia procedur umożliwiających wystąpienie do Sejmu z obywatelskim wnioskiem o uznanie zbrodni OUN - UPA za ludobójstwo dokonane na kilkudziesięciu tysiącach obywateli polskich narodowości polskiej, żydowskiej, ormiańskiej i ukraińskiej zamieszkujących Wołyń i Małopolskę Wschodnią, a także zobowiązać Dyrektoriat, w przypadku braku właściwej kwalifikacji tych zbrodni przez polski parlament - do wystąpienia ze stosownym powództwem do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

UCHWAŁA NR 2
Zobowiązać Dyrektoriat Światowego Kongresu Kresowian do natychmiastowego wszczęcia procedur umożliwiających wystąpienie do Sejmu z obywatelskim wnioskiem o przedłużenie terminu starań o zwrot tzw. "mienia zabużańskiego " do dnia 30.06.2010 roku z uwagi na niezgodność uprzedniej regulacji prawnej w tym zakresie z podstawowymi zasadami współżycia społecznego w zakresie ustalenia terminu końcowego składania wniosków o rekompensatę utraconego mienia -uniemożliwiającego osobom uprawnionym dochodzenia ich praw majątkowych.

UCHWAŁA NR 3
Zwrócić się do Ministerstwa Edukacji Narodowej z żądaniem przywrócenia w programach nauki historii prawdy o dziejach Kresów, o ich polskości, o walce ich mieszkańców o przynależność do Polski, o martyrologii Polaków żyjących na tych ziemiach, o wkładzie tych ziem w rozwój naszej Ojczyzny oraz z żądaniem uwolnienia rodzimej polityki historycznej od przemilczeń, kłamstw i poprawności politycznej oraz od kontynuacji peerelowskiego poziomu wiedzy w podręcznikach historii Niepodległej Rzeczypospolitej.

UCHWAŁA NR 4
Zwrócić się do władz Rzeczpospolitej ( Prezydenta, Sejmu, Senatu i Rządu), aby przy okazji upamiętniania 70-rocznicy wybuchu II wojny światowej nie zapominały o cierpieniach, ofierze krwi i bohaterstwie ludności kresowej. O obrońcach Grodna i Lwowa.

UCHWAŁA NR 5
KRESOWIANIE ŻĄDAJĄ PRAWDY - dlatego dzisiejszą uchwałą ponawiają swój " apel z XIV Zjazdu do najwyższych władz Rzeczypospolitej" o pamięć o Kresach nieskalaną kłamstwem i przemilczeniami oraz ponawiają żądanie skierowane do Prezesa IPN o wycofanie wszystkich tek edukacyjnych IPN zawierających nieprawdziwe informacje i dane dotyczące historii Polski na Kresach Rzeczypospolitej.

UCHWAŁA NR 6
Uczestnicy XV Światowego Zjazdu Kresowian apelują do całej społeczności kresowej o jedność w działaniu we wszystkich dotyczących nas sprawach kierując się przekonaniem, iż tylko wówczas będziemy mogli skutecznie walczyć o przysługujące nam prawa i należną nam chlubną pamięć w procesie kształtowanie tożsamości następnych pokoleń Polaków.

UCHWAŁA NR 7
Uczestnicy XV Światowego Zjazdu Kresowian uważają za konieczne, aby założyciele Polskiego Stronnictwa Kresowego podjęli prawne starania do jego reaktywowania, co może przyczynić się do podniesienia siły politycznej ruchu kresowego i skutecznej obrony kresowego etosu.

UCHWAŁA NR 8
Zwracamy się do Ministerstwa Spraw Zagranicznych z żądaniem podjęcia zdecydowanego przeciwdziałania rozpoczętemu procesowi przymusowej i bezwzględnej depolonizacji dawnych Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej poprzez wszechstronne wspieranie polskich stowarzyszeń, szkolnictwa polskiego i wszelkich form aktywności kulturalnej naszych Rodaków żyjących nadal na swej ojcowiźnie oraz zwracamy się z palącą prośbą o uszczelnienie i usprawnienie procesu przyznawania naszym Rodakom uprawnień związanych z Kartą Polaka - tak, aby dokument ten trafiał w godne ręce i stanowił dla ich właścicieli swoisty glejt nakazujący życzliwość i szacunek dla okaziciela ze strony urzędników administracji publicznej Niepodległej Polski.

UCHWAŁA NR 9
Występujemy do Konferencji Episkopatu Polski z apelem o sprzymierzenie wysiłków wszystkich ludzi dobrej woli w zachowaniu niezbywalnego, tradycją i niezłomnością Ojców naszych, - prawa do modlitwy w języku ojczystym, a w szczególności do ocalenia języka polskiego w liturgii Kościoła rzymsko-katolickiego w świątyniach społeczności polskich funkcjonujących na ziemiach dawnych Kresów Rzeczypospolitej.

UCHWAŁA NR 10
W celu ratowania cennych pozostałości wielowiekowego dorobku i dziedzictwa kultury narodowej naszych polskich Kresów wnioskujemy o powołanie przez władze państwowe, wysiłkiem organizacyjnym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - niezbędnej, naszym zdaniem, instytucji naukowej: Instytutu Kresów Rzeczypospolitej oraz Muzeum Historii Kresów.

UCHWAŁA NR 11
Zwracamy się ze stanowczym apelem do Rady Pamięci Walk i Męczeństwa o niezwłoczne zaakceptowanie budowy pomnika ofiar banderowskiego ludobójstwa, zgodnego z projektem prof. Mariana Koniecznego.

UCHWAŁA NR 12
Stanowczo i w całej rozciągłości popieramy wysiłki i zabiegi następców prawnych Kresowian - właścicieli gruntów rolnych, (przemocą prawną komunistycznej państwowości im odebranych w ramach akcji kołchozacji ziem zachodnich w latach 50-tych XX wieku) - o zwrot ziemi, otrzymanej jako rekompensatę za utraconą ojcowiznę.

UCHWAŁA NR 13
Kresowianie zebrani na swoim XV Zjeździe popierają inicjatywę Fundacji Pamięci Narodu Polskiego dot. budowy i odsłonięcia w dniu 17.09.2009 na cmentarzu w Jedwabnym pomnika upamiętniającego 70 rocznicę napaści sowieckiej na Polskę, a także z radością witają inicjatywę Fundacji Rodu Rodziewiczów dot. zawiązywania w całym kraju społecznych, obywatelskich komitetów budowy pomnika upamiętniającego 450 lecie Unii Lubelskiej - w postaci kopca Unii w Lublinie.