Logo Federacji Organizacji Kresowych
Logo Federacji Organizacji Kresowych
                                                                                     
Federacja Organizacji Kresowych
                                                                                     
Strona Główna              o nas              Oświadczenia               Federacja               Archiwum              Kontakt              Strony o kresach
Sprawy Ogólne                 Białoruś                 Litwa                 Ukraina
© Federacja Organizacji Kresowych
siedziba:
Krakowskie Przedmieście 64
00-322 Warszawa


XII Światowy Zjazd i Pielgrzymka Kresowian

Bytom - Jasna Góra - 1-2 lipca 2006

UCHWAŁY ZJAZDU

Uchwała nr 1

Podjęta na Jasnej Górze w dniu 02. 07. 2006r. przez
XII-ty Światowy Zjazd Kresowian

Treść uchwały.

Większość toczących się przed sądami spraw o rewindykację tzw. mienia poniemieckiego i opuszczonego swoje uzasadnienie znajduje w bałaganie wywołanym bezczynnością władz komunistycznych przy prowadzeniu zasobów archiwalnych ksiąg gruntowych i ksiąg wieczystych. Taki stan jest wykorzystywany przez Niemców przy wszczynaniu procesów cywilnych.

Należy się temu przeciwstawić. W tym celu władze państwowe (starostowie) i gminne winne dokonać na terenach tzw. ziem odzyskanych powszechnego przeglądu zasobów geodezyjnych i ksiąg wieczystych pod kątem zgodności istniejących w nich zapisów z aktualnym stanem prawnym.

Treść niniejszej uchwały przekazać Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji z prośbą o wdrożenie zawartej w niej sugestii.

Odpowiedzialny za wykonanie niniejszej uchwały jest Prezydent Światowego Kongresu Kresowian.

Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Sekretarz ŚKK Józef Truszyński

Prezydent ŚKK Jan Skalski


Uchwała nr 2
Podjęta na Jasnej Górze w dniu 02. 07. 2006r. przez
XII-ty Światowy Zjazd Kresowian

Treść uchwały.

W licznych spotkaniach z młodzieżą, daje się zauważyć dużą niewiedzę o genezie przesiedleń Polaków z kresów dawnej Rzeczypospolitej po II wojnie światowej.

Ciągle występuje powszechne zjawisko braku wiedzy i dezinformacji Polaków, że roszczenia wypędzonych Kresowian są znaczne i że budżet państwa na takie rekompensaty nie stać. Postrzegamy tego rodzaju praktyki jako zmierzające do podziału naszego społeczeństwa.

Brak pełnej wiedzy zauważamy szczególnie wśród nauczycieli historii co naszym zdaniem jest bezpośrednim wynikiem dotychczasowej polityki edukacyjnej Ministerstwa Szkolnictwa. O sprawie budowy w Niemczech centrum wysiedlonych, często padają pytania kto kogo wypędzał i dlaczego?

Zjazd zobowiązał Prezydenta ŚKK do wystąpienia do Ministerstwa Edukacji Narodowej z wnioskiem, aby w programach nauczania historii, szczególnie w szkołach średnich, został wprowadzony temat związany z wypędzeniem Polaków po II wojnie światowej. Program ten powinien wyjaśniać przyczyny zmniejszenia terytorium Polski, okoliczności agresji na Polskę w 1939 roku, decyzje o przesiedleniach, warunkach transportu oraz podkreślać wkład Kresowian w odbudowę i zagospodarowanie tzw. ziem odzyskanych.

Program ten powinien wyjaśniać również dlaczego przesiedlano Niemców i na jakich warunkach oraz jaki jest związek przyczynowy tych wysiedleń z rozpętaniem i ludobójstwem Państwa Niemieckiego w II wojnie światowej.

Jest wskazanym, aby wszyscy kresowianie wykazywali obywatelską troskę o dobro RP, patriotyczną aktywność i włączali się do spotkań z młodzieżą dla wyjaśnienia tych spraw na bazie własnych przeżyć i doświadczeń.

W kontekście powyższego oświadczamy, że w pełni popieramy politykę edukacyjną Ministra Giertycha zmierzającą do przywrócenia w szkole polskiej odpowiedzialnej roli w nauczaniu patriotyzmu i świadomości narodowej uczni.

Odpowiedzialny za wykonanie uchwała jest Prezydent ŚKK.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Sekretarz ŚKK Józef Truszyński

Prezydent ŚKK Jan Skalski


Uchwała nr 3
Podjęta na Jasnej Górze w dniu 02. 07. 2006r. przez
XII-ty Światowy Zjazd Kresowian

Treść uchwały.

Większość ofiar w Kozielsku, Ostaszkowie i Katyniu to Kresowianie, obywatele Polscy, mieszkańcy ziem wschodnich Rzeczypospolitej.

Zbrodnia ta po dzień dzisiejszy nie została osądzona, podobnie jak nie osądzana jest agresja, aneksja i zniszczenia dokonane na kresach II Rzeczypospolitej. Głoszona przez Rosję teza, że zamordowani to ofiary zwykłych przestępstw kryminalnych jest oszukańczym wybiegiem mającym na celu ochronę organizatorów i wykonawców tej zbrodni ludobójstwa.

Odpowiedzialność za te zbrodnie, która dziś spoczywa na Rosji jako kontynuatorze prawnym Związku Sowieckiego, nie ulega przedawnieniu i winna być osądzona podobnie jak to uczyniono w Norymberdze, w stosunku do Państwa Niemieckiego za dokonane zbrodnie na innych narodach.

Światowy Kongres Kresowian wyraża zdecydowane poparcie w działaniach Rzeczpospolitej, w tym IPN, zmierzających do pełnego wyjaśnienia sprawy tego ludobójstwa i ukarania winnych.

Niniejszą uchwałę i sposób jej realizacji przekazać do wiadomości Stowarzyszenia Rodzin Katyńskich oraz IPN.

Odpowiedzialnym za wykonanie jest Prezydent ŚKK.

Uchwałę przyjęto jednogłośnie

Sekretarz ŚKK Józef Truszyński

Prezydent ŚKK Jan Skalski.


Uchwała nr 4

Podjęta na Jasnej Górze w dniu 02. 07. 2006r. przez
XII-ty Światowy Zjazd Kresowian

Treść uchwały.

Czynione przez Prezydenta Rzeczypospolitej kroki mające na celu przywrócenie normalności w wzajemnych kontaktach między Ukrainą a Polską, są właściwe i znajdują uznanie Zjazdu.

Mimo postępującej normalizacji politycznej wiele spraw szczególnie z zakresu prawa własności w tym dóbr kultury Narodu Polskiego gromadzonych przez wieki na kresach, nie zostało dotychczas rozwiązanych. Strona Ukraińska czyni z tego problemu swoistą kartę przetargową w grze politycznej.

Wiele bezcennych dóbr kultury ulega bezpowrotnej utracie na skutek dewastacji, braku opieki konserwatorskiej a niejednokrotnie wobec celowego działania władz regionalnych. Dotyczy to szczególnie dóbr zgromadzonych i przechowywanych w warunkach urągających podstawowym standardom, jak to ma miejsce w kościele Jezuitów we Lwowie.

Wzywamy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, aby podjął natychmiastowe kroki mające na celu odzyskanie znajdującego się na terenie Ukrainy polskiego dorobku kulturalnego, stanowiącego własność Narodu a narażonego wobec wyżej wymienionych procesów na bezpowrotne zniszczenie.

Odpowiedzialnym za wykonanie uchwały jest Prezydent ŚKK.

Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Sekretarz ŚKK Józef Truszyński

Prezydent ŚKK Jan Skalski